fbpx

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

„Общи условия на “Крис Еър” ООД/Туроператор за организирани туристически пътувания“

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата, по телефон, интернет или чрез турагенти в страната.  Записването е валидно след подписване на договор и внасяне на депозит.

2. Визи

2.1. За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства на ПОТРЕБИТЕЛЯ, като му предоставя необходимите документи /резервации, ваучер, билети и др./. В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да представи на ТУРОПЕРАТОРА изискуемите от Посолството документи, както и да заплати таксите за визата. Непредставянето на документите и незаплащането на таксите или неявяването в посолството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по  вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ. 

2.2. Издаването на виза за съответната държава е в компетенцията единствено на Посолството и не се гарантира от ТУРОПЕРАТОРА. В случай на отказ от страна на Посолството платените от ПОТРЕБИТЕЛЯ такси за издаване на визата не се връщат. Размерът на таксите за издаване на визите се посочват в съответната информация на ТУРОПЕРАТОРА по чл. 28 от 3Т.

3. Цени и плащане

3.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.

3.2. Плащането се извършва в лева в брой, с кредитна/дебитна карта или по банков път на сметката на ТУРОПЕРАТОРА. Банкова сметка на „Крис Еър” ООД:

Банка ДСК
Сметка в лева:
IBAN: BG46STSA93000022242429
BIC: STSABGSF

3.3. Депозит. Ако не е упоменато друго, размерът на депозита е 30% от общата цена. ПОТРЕБИТЕЛЯТ внася депозита в момента на подписването на този договор, ако не е упоменат друг срок.

3.4. Резервацията се счита за валидна, само ако е потвърдена от ТУРОПЕРАТОРА в рамките на 48 часа. Ако не бъде потвърден първоначално заявеният хотел, ТУРОПЕРАТОРЪТ може да предложи на ПОТРЕБИТЕЛЯ други възможности за настаняване. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не приеме другите възможности той има право да му бъде възстановено заплатеното капаро.

3.5. Окончателно плащане: 30 дни преди датата на пътуване, ако не е упоменато друго.

3.6. Увеличението на общата цена е възможно, но не по-късно от 20 дни преди деня на пътуването при наличието на една от следните причини; при покачване на цените на горивата, при промяна на стойността на транспортните разходи, изменение на размера на таксите, свързани с пътуването като летищни, пристанищни и други такси, промяна на валутните курсове, възникнали след подписването на договора и датата на отпътуването.

3.7. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да информира, в писмена форма, ПОТРЕБИТЕЛЯ за промяната в общата цена, в срок до 3 дни от възникване на обстоятелствата по ал.3 от настоящия договор.

3.8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право:

3.8.1. да приеме промяната в общата цена в срок до 3 дни, но не по-късно от началната дата на пътуването след като бъде информиран за нея, като подпише допълнително писмено споразумение към договора и заплати дължимата сума;

3.8.2. да не приеме промяната в общата цена и да се откаже от пътуването, като заяви това в срок до 3 дни от уведомяването му.

3.9. В случай на отказ от пътуването по предходната точка, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да избира една от следните възможности:

3.9.1. да му бъде предложено друго пътуване от същото или по-високо качество, когато ТУРОПЕРАТОРА  е в състояние да му предложи такова или

3.9.2. да му бъде предложено туристическо пътуване с обща цена от по-ниско качество, като в този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да възстанови на ПОТРЕБИТЕЛЯ разликата в цената между отмененото и предложеното пътуване или

3.9.3. да му бъдат възстановени платените от него суми по договора в 7-дневен срок от датата на получаване на уведомлението за отказ.

4. Права и задължения на страните

4.1. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава:

4.1.1. да предостави в съответствие с условията на този договор туристическите услуги, заплатени от ПОТРЕБИТЕЛЯ;

4.1.2. да осигури застраховка на ПОТРЕБИТЕЛЯ „Медицински разходи при болест и злополука“ за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и ПОТРЕБИТЕЛЯТ има европейска здравна карта;

4.2. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща.

4.3. ТУРОПЕРАТОРЪТ задължително представя на ПОТРЕБИТЕЛЯ преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.

4.4. Лицето, подписало договора за организирано туристическо пътуване, представлява интересите на всички Туристи, чиито имена фигурират в договора, като отговаря за техните лични данни, а така също за изпълнение на всички задължения по договора, както и подпомага 3-те лица да окажат съдействие за провеждане на туристическото пътуване.

4.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава:

4.5.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи /Задграничен паспорт/, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България; 

4.5.2. ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е лице, което няма навършени 18 години и който ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, той трябва да представи нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител); 

4.5.3. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;

4.5.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплаща допълнителните услуги, не влизащи в стойността на основната пакетна цена, отделно.

4.5.5. да спазва законите на страната, за която пътува;

4.5.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.

4.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. След издаване на самолетен билет не е възможна промяна на имена по направена резервация.

5. Отговорност на страните

5.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на ТУРОПЕРАТОРА на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на ПОТРЕБИТЕЛЯ надлежно доказаните вреди.

5.2. ТУРОПЕРАТОРЪТ може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи ТУРОПЕРАТОРА не носи отговорност за неизпълнението на Договора като връща на ПОТРЕБИТЕЛЯ всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи. 

5.3. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред ПОТРЕБИТЕЛЯ в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от ТУРОПЕРАТОРА, а именно:

а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като предплатените трансфери се гарантират до 1 час от предварително обявения час за пристигане. При съдействие от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ при закъснение на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, ПОТРЕБИТЕЛЯ поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания, а в случай че не желае допълнителен трансфер, ПОТРЕБИТЕЛЯ поема на своя отговорност и за своя сметка придвижването до избрания хотел.

б) Анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на ПОТРЕБИТЕЛЯ. в) Загуба или повреда на багажа по време на пътуване, загуба на документи, пари и ценности, включително и оставените в стаята на хотела. В подобни случаи екскурзоводът и представителя на ТУРОПЕРАТОРА съдействат на потърпевшия до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група. Всички разходи са за сметка на потърпевшия.

г) Отказ на упълномощените органи да издадат виза на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

д) Недопускане от страна на митническите и гранични служби ПОТРЕБИТЕЛЯТ да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения. е) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на ТУРОПЕРАТОРА и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им. ж) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им – билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред ПОТРЕБИТЕЛЯ носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между ПОТРЕБИТЕЛЯ и изпълнителя са описани в конкретните документи.

5.4. Ако ТУРОПЕРАТОРЪТ направи значителна промяна в някои от съществените Клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми незабавно ПОТРЕБИТЕЛЯ. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок до 3 дни след получаване на уведомлението от ТУРОПЕРАТОРА, но не по-късно от началната дата на пътуването. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че посочените от него в Договора телефони, факс, e-mail са в действителност тези, които могат да бъдат използвани от ТУРОПЕРАТОРА за бързо и неотменно предаване на уведомлението. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория без промяна на цената или замяна на транспортно средство с друго от същата или по-висока категория или класа не се счита за промяна на Договора.

5.5. Приемането на промените по предходната точка се удостоверява с допълнително споразумение към Договора за организирано туристическо пътуване.

5.6. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ по причини, които не са свързани с неизпълнение от ТУРОПЕРАТОРА на неговите задължения, то внесената сума се възстановява изцяло, в срок от три работни дни, като от нея се удържат следните неустойки:

5.6.1. при пътуване в чужбина:

а) след платен депозит, независимо от началната дата на пътуването -в размер на депозита.

б) по-малко от 14 дни преди датата на пътуването -100% от общата стойност на пътуването

5.6.2. при пътуване в страната:

а) до 20 дни преди датата на пътуването без неустойки

б) от 19 до 14 дни преди датата на пътуването – в размер на депозита

в) от 13 до 7 дни прели датата на пътуването -50% от общата стойност на пътуването

г) от 6 до 3 дни преди датата на пътуването -80% от общата стойност на пътуването

д) по-малко от З дни преди датата на пътуването -100% от общата стойност на пътуването.

5.7. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ прекрати своята почивка/екскурзия/ през времетраенето й по свое желание, всички допълнителни разходи, включително и транспортните са за негова сметка. В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да има претенции за връщане на част от стойността на заявените услуги.

5.8. При подаване на документи с неверни данни и неспазване на сроковете от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да анулира пътуването, удържайки съответните неустойки.

5.9. В случай нарушение на законодателството, в която и да е страна от туристическото пътуване, включително Р.България, от ПОТРЕБИТЕЛЯ и/или неуважително отношение към социалния строй, обичаите, традициите, религиозните вярвания, несъблюдаване на правилата за лична безопасност, то отговорността се носи изцяло, от и за сметка на съответното лице – нарушител. Когато по аналогични причини, с решение на властите или отговорни лица, на ПОТРЕБИТЕЛЯ е отказана възможността да напусне или влезе, в страна от туристическата програма, включително Р.България, а също, възможността за превоз или престой в резервиран хотел, вследствие на което туристическото пътуване е било осъществено, изцяло или частично, без съответния ПОТРЕБИТЕЛ, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност, когато поради обстоятелствата, изложени по-горе, се е достигнало до закъснение, с повече от 30 (тридесет) минути, на пътуващата група, вследствие на което туристическото пътуване е било осъществено, изцяло или частично, без съответния ПОТРЕБИТЕЛ.

5.10. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за настъпили усложнения в провеждането на мероприятието (напр.: непотвърдени резервации за полети и хотели) при промяна по желание на ПОТРЕБИТЕЛЯ на първоначалните условия на пътуването (маршрут, времетраене, часове на полети, дати на пътуване и т.н.) след заплащане на депозит, по условията и размера, посочен в договора за организирано туристическо пътуване. При наличие на форсмажорни обстоятелства, поради които не може да бъде осъществено или продължено туристическото пътуване, и настъпили след пълно или частично заплащане на туристическото пътуване от страна на ТУРОПЕРАТОРА на своите контрагенти, ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да изплати на ПОТРЕБИТЕЛЯ единствено сума, равностойна на възстановената от партниращия контрагент (туроператор, хотелиер, превозвач и т.н./ в 10 -дневен срок от получаването й от съответния партниращ контрагент.

6. Спорове и рекламации

6.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд. 6.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава незабавно в писмена форма да уведоми доставчика на услугите и ТУРОПЕРАТОРА с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.

6.3. В случай, че претенциите на ПОТРЕБИТЕЛЯ, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да предяви надлежно оформена рекламация към ТУРОПЕРАТОРА в писмен вид в срок не по-късно от 7 дни след края на пътуването. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да предявява каквито и да е претенции към ТУРОПЕРАТОРА. ТУРОПЕРАТОРЪТ уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.

6.4. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам прекрати тура през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам урежда завръщането си.

7. Ред за изменение и прекратяване на Договора

7.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договора, а за всички неуредени въпроси се прилага ЗТ и бълг. законодателство.

7.2. Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора се извършва в писмена форма.

7.3. При изменение на Договора, задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

7.4. ТУРОПЕРАТОРЪТ гарантира, че предоставените от ПОТРЕБИТЕЛЯ лични данни са защитени съгласно ЗЗЛД, обработват се само във връзка с изпълнението на настоящия договор и се съхраняват съгласно нормативните изисквания.

 

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • Този сайт използва бисквитки

Този сайт използва бисквитки

Когато използвате нашите услуги, Вие приемате, че използваме „бисквитки“ и други подобни технологии за подобряване и персонализиране на нашето съдържание, за анализиране на трафика, за показване на реклами и за защита от спам, зловреден софтуер и неразрешена употреба.